Administrator – Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z siedzibą w Szczecinie, pl. O. Jakuba Wujka 6, 71-322 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.          w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Patrycja Celmer - Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych pl. O. Jakuba Wujka 6 , 71-322 Szczecin, telefon: 914870582, e-mail: biuro@osrodekwsparcia.szczecin.pl
Informuję o prawie do żądania od Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.