Podopiecznymi naszego Ośrodka są dzieci, młodzież i dorośli o sprzężonych z upośledzeniem umysłowym wadach i zaburzeniach rozwoju. Dotyczą one niepełnosprawności ruchowej, wad wzroku lub słuchu, zaburzeń neurologicznych, czy zaburzeń kontaktu i mowy. Te ostatnie stanowią znamienny problem, nie tylko dla rodziców, czy opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale dla nich samych. Niezrozumienie przez innych, przy tak samo silnej, jak u wszystkich ludzi potrzebie komunikowania się, bywa ogromnym przeżyciem. W konsekwencji może to doprowadzić do ograniczeń w zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych i społecznych, a także wpłynąć na pogłębianie istniejących już dysfunkcji rozwojowych.

   Wśród dzieci z wielopostaciowymi zaburzeniami rozwoju istnieje duże zróżnicowanie pod względem zdolności, rozwoju mowy oraz umiejętności i sposobów komunikowania się. Są osoby, które potrafią opanować podstawy języka mówionego a nawet pisanego, ale bywają takie, którym prawdopodobnie nigdy nie będzie dane opanowanie sztuki porozumiewania się językowo-słownego. Dlatego podstawą rewalidacji mowy dzieci upośledzonych umysłowo nie jest, tylko i wyłącznie, wypracowanie poprawności artykulacyjnej, ale zapewnienie jak najpełniejszego kontaktu z otoczeniem. Służą temu między innymi metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej - AAC (Augmentative and Alternative Comunication), które w naszej placówce są wykorzystywane wprocesie terapeutyczno - edukacyjnym.

Zajęcia logopedyczne, w których uczestniczą nasi podopieczni mają charakter indywidualny i grupowy. Zakres zajęć indywidualnych umożliwia podopiecznym, na miarę ich możliwości, zdobycie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, poprzez:

-rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi ludźmi,

-wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb,

-usystematyzowanie sygnałów służących porozumiewaniu się,

-usprawnianie układu oddechowego i artykulacyjnego,

-kształtowanie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych i czuciowych,

-usprawnianie koncentracji uwagi,

-wdrażanie komunikacji alternatywnej AAC,

-wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,

-doskonalenie umiejętności czytania i pisania,

-stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka.

   Natomiast zajęcia grupowe, logorytmiczne, mają na celu wykorzystanie zjawisk wspólnych dla muzyki i wypowiedzi (rytmu, tempa, frazowania i artykulacji) w połączonej formule rytmiki i logoterapii. Umożliwiają większej liczbie osób uczestnictwo w zadaniach, gdzie założone cele mogą być realizowane podczas zajęć o charakterze zabaw ruchowych i ruchowych ze śpiewem.

Ćwiczenia muzyczno - ruchowe usprawniają nie tylko wykonywanie ruchów, ale:

-wyrabiają orientację w czasie i przestrzeni,

-kształcą ruchy całego ciała (makroruchy),

-wpływają na usprawnianie narządów mowy (mikroruchy),

-kształcą słuch muzyczny, poczucie rytmu,

-uwrażliwiają na różne elementy muzyki, które dają możliwość jednoczesnego prowadzenia ćwiczeń ortofonicznych (oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych),

-kształcą podstawowe umiejętności słowno - rytmiczne przez rytmizowanie tekstów słownych, śpiewanie piosenek,

-stymulują aktywność, porządek, współdziałanie w grupie,

-wpływają na zdyscyplinowanie.

A poprzez relaksację odprężają i zmniejszają napięcie ruchowe i emocjonalne.

Neurologopeda

mgr Ewa Sokołowska-Potoczny